نگهدارنده صلب (ثابت) : این نوع نگهدارنده شامل یک بدنه صلب و دو گوشواره زاویه پذیر در دو طرف آن است که بین لوله و استراکچر اصلی قرار گرفته و مانع حرکت محوری خط لوله شده و تنها به خط اجازه حرکت زاویه ای را می دهد و یک عنصر کلیدی در ایمنی عملیات و عمر طولانی سیستم می باشد.

نگهدارنده جذب تکانه: این نوع نگهدارنده ترجیحا در خطوط لوله دارای سیستم عامل حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد و در تکانه های حرکتی شدید (بطور مثال هنگام وقوع زمین لرزه) به صورت صلب عمل کرده و انرژی حاصله را به یک باره جذب و بدون اینگه آسیبی به سیستم برسد و بدون خطر آن را منتقل می کند. در غیر این شرایط (تکانه های حرکتی شدید) به آرامی با حرکات لوله همراهی می کند.