انواع فنر فشاری: سازنده انواع فنر فشاری تا قط مفتول ۶۵ میلیمتر به روش گرم مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع