نگهدارنده فنری با نیروی ثابت: این نوع نگهدارنده جهت جبران حرکات عمودی خطوط لوله ناشی از انبساط حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. به وسیله این نوع نگهدارنده، نیروهای ناشی از انبساط حرارتی به طور مداوم جذب شده و بدون هیچگونه انحرافی در کل بازه حرکتی ثابت باقی می ماند.