نگهدارنده فنری با نیروی متغییر: این نوع نگهدارنده جهت جبران حرکات کم عمودی خطوط لوله و به عنوان پشتیبان خط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه محاسبه میزان حرکت عمودی در این نوع نگهدارنده بستگی به محاسبات استرس برای خطوط لوله و میزان حساسیت سیستم دارد.