cold-clamp

cold-clamp


درخطوط لوله با دمای پایین برای جلوگیری از انتقال سرما به نگهدارنده های لوله از جمله بستها و ساپورتهای فنری از عایق پلی اورتان با دانسیته های مختلف استفاده می گردد.