[EasyDNNnews:IfExists:Image]
series 440

series 440

یک شیر خودکار که از تجهیزات ایمنی در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی می باشد. این نوع تجهیز از قرار گرفتن لوله ها، شیرآلات، مخازن تحت فشار و… در شرایط فشاری بیش از فشار طراحی ممانعت به عمل می آورد. استـاندارد API 520 به بررسی نحوه انتخاب، محاسبه سایزینگ، نحوه نصب تجهیزات فشار شکن در پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی می پردازد. طبق همین استاندارد یک شیر اطمینان شیری است که توسط یک فنر بسته شده است و با رسیدن فشار پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص عمل کرده و به سرعت باز می شود


.