در شرکت هزاوه اراک ما نسبت به کارکنان خود توجه و قدردانی ویژه ای داریم. ما به مزایای کار تیمی سازنده اعتقاد داریم و کارکنان خود را به عنوان شریک می بینیم. آنها به طور مستقل در حوزه مسئولیت خود عمل می کنند و توسط کارکنان مدیریتی به صورت هدفمند و نتیجه گرا پشتیبانی می شوند.

مدیریت شرکت وظیفه مراقبت از کارکنان را جدی می گیرد و اقدامات ما بر اساس اصول اخلاقی عمومی است. هدف ما این است که کارکنان خود را در دراز مدت توسعه دهیم و همراه با آنها رشد کنیم. اتکا این شرکت بر سرمایه های اصلی خود یعنی پرسنل متعهد، متخصص، ایده پرداز وخلاق است

  • Back to top